top of page

 schoolbestuur

Het Schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

de

schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren van de school. Binnen deze drie geledingen wordt een voorzitter en een secretaris aangeduid. De directeur woont de vergaderingen van de Schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem. Twee afgevaardigden van het Schoolbestuur worden eveneens op de vergaderingen uitgenodigd

bottom of page